نویسنده = �������������� ���� �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وفودنگاری امامیه در قرون نخستین با تأکید بر دو کتاب الوُفُود علی النبی و وُفُود العرب إلی النبی

دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 93-110

10.22059/jhic.2017.240764.653800

عباس احمدوند؛ هادی یعقوب زاده؛ محمد مهدی باباپور گل افشانی