نویسنده = �������������� ���� �������������� �������� ��������