نویسنده = �������� ���������� ��������
نقدی بر نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 263-283

10.22059/jhic.2018.243491.653817

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمدکریم یوسف جمالی