نویسنده = ���������������� ��������
حدود و ثغور منطقه‌ی بلادشاپور در دوره اسلامی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 207-225

10.22059/jhic.2018.243525.653818

جواد نیستانی؛ حسن کریمیان؛ داوود پاکباز کتج