نویسنده = ������ �������������������� ��������
هندوان و آیین‌های محرم در لکهنو در دوره نُواب اوده

دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 93-110

10.22059/jhic.2018.247343.653849

محسن معصومی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ مریم علی پورجیرنده