نویسنده = ���������������������� ����������
وضع آموزشی بانوان دربار صفوی بر اساس سفرنامه‌ها و نگاره‌ها

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 233-256

10.22059/jhic.2019.249663.653861

سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ هادی عالم زاده