نویسنده = ���������� �������������� ��������������
مقایسۀ عامل‌های سازندۀ عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی ـ اسلامی و غربی

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 257-288

10.22059/jhic.2020.283025.654016

امیرمحمد قویمی؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ فریبا قرایی؛ میترا حبیبی