نویسنده = �������������� ����������
ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 311-340

10.22059/jhic.2019.286425.654039

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ جواد عباسی؛ جواد شجاعی