نویسنده = �������� ������������ ����������������
انتقال فناوری چاپ حروفی به ایران در اوایل دورۀ قاجار (1233-1261ق)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 195-218

10.22059/jhic.2020.297629.654111

اکبر خوش‌زاد؛ غلامحسین مقدم حیدری