نویسنده = �������� ���������������� ����������
سیر اصلاحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال‌های 1382-1318ق/ 1963-1900م

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-209

10.22059/jhic.2021.322753.654239

مصطفی عاید الغزالی؛ مریم عزیزیان؛ لیلا نجفیان رضوی