کلیدواژه‌ها = ماوراءالنهر
شیوخ نقشبندی و سیاست در دوره تیموری (با تأکید بر عملکرد سیاسی عبیدالله احرار)

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-155

10.22059/jhic.2019.273239.653967

محمد علی کاظم بیکی؛ محسن معصومی؛ علی آرامجو؛ سیزدیکاوا ژیبک ساپاربیکوونا


جغرافیای تاریخی سغد در دورۀ اسلامی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 53-77

حبیب زمانی محجوب؛ کورش صالحی