نویسنده = سید احمدرضا خضری
مأموریت پدر ژان تاده در ایران عصر صفوی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 219-237

10.22059/jhic.2020.284937.654028

اعظم فولادی پناه؛ احمدرضا خضری


نقش کردها در نبرد چالدران و پیامدهای آن

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 289-310

10.22059/jhic.2020.288326.654058

بهزاد مفاخری؛ احمد خضری؛ عثمان یوسفی


درآمدی بر نقش و جایگاه نهاد قومِس در تاریخ اسپانیای اسلامی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 27-42

10.22059/jhic.2019.259568.653902

سید سعید حسینی؛ سید احمدرضا خضری؛ شهره روغنی


فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 63-79

10.22059/jhic.2012.55327

سید احمدرضا خضری؛ اعظم فولادی پناه