نویسنده = علی بیات
میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 209-231

10.22059/jhic.2019.257145.653894

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی


بررسی تاریخ‌نگاری یعقوبی به لحاظ منابع

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 9-29

علی بیات؛ زهره دهقان پور