نویسنده = علی بیات
تعداد مقالات: 5
3. میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-231

10.22059/jhic.2019.257145.653894

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی


4. مدرسیان و رویارویی عثمانی‌ـ‌ مملوکی (روزگار بایزید دوم و سلیم اول)

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-62

10.22059/jhic.2017.240422.653797

مهدی عبادی؛ علی بیات؛ حسن حضرتی


5. بررسی تاریخ‌نگاری یعقوبی به لحاظ منابع

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-29

علی بیات؛ زهره دهقان پور