نویسنده = ���������������������� ����������
آموزش زنان در دوره‌ی صفویه؛ زنان بیوت علمای شیعه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 561-590

10.22059/jhic.2021.306091.654157

سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی


هندوان و آیین‌های محرم در لکهنو در دوره نُواب اوده

دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 93-110

10.22059/jhic.2018.247343.653849

محسن معصومی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ مریم علی پورجیرنده