نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مأموریت پدر ژان تاده در ایران عصر صفوی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 219-237

10.22059/jhic.2020.284937.654028

اعظم فولادی پناه؛ احمدرضا خضری