کلیدواژه‌ها = سلجوقیان
تشیع و فِرق آن در الأنساب سمعانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 239-250

10.22059/jhic.2020.289667.654068

سیدکمال کشیک نویس رضوی؛ عباس احمدوند


نقش سیاست‌های جانشینان ملکشاه در بی‌ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 273-293

10.22059/jhic.2019.270881.653958

حسین مفتخری؛ محمد حسن رازنهان؛ قدیر نجف زاده شوکی؛ هاشم آقاجری