نویسنده = قنبرعلی رودگر
جغرافیانگری قزوینی برپایه آثارالبلاد و اخبارالعباد

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 59-78

10.22059/jhic.2022.343121.654344

مریم سلیمانی فرد؛ قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده


سیمای زنگیان در التاریخ الباهر ابن اثیر: جانبداری یا بی‌طرفی؟

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 363-375

10.22059/jhic.2020.286604.654041

مریم نژادمحمدی؛ معصومعلی پنجه؛ قنبرعلی رودگر


مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 219-238

10.22059/jhic.2018.249979.653862

مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ هادی عالم‌زاده


سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی

دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 29-46

10.22059/jhic.2017.241786.653810

قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده؛ ابراهیم علی‌سلیمی