کلیدواژه‌ها = اسلام
راه‌های آشنایی مسلمانان سده‌های نخست هجری با فرهنگ دینی زردشتی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 455-490

10.22059/jhic.2021.306363.654158

مجتبی زروانی؛ فیروزه صادق زاده دربان


مواضع یهودیان عراق و شامات در مواجهه با حمله اعراب مسلمان

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-72

10.22059/jhic.2020.279417.653998

حسین علی بیگی؛ روح الله بهرامی


مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیست‌ها (1945 ـ 1989م)

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 49-64

میهای چرناتسکو؛ فاطمه جان‌احمدی؛ صادق آئینه‌وند