کلیدواژه‌ها = مصر
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه اشرافیت نظامی در مناسبات ایلخانان و ممالیک

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-213

سید ابوالفضل رضوی


2. عوامل مؤثر بر گسترش شهری فسطاط تا تأسیس قاهره

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-261

محمد محمدپور؛ فاطمه جان احمدی


3. اوضاع سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بِلبَیس: قدیمترین کرسی ولایت شرقیۀ مصر

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-36

معصومه آبانگاه ازگمی