دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، اسفند 1401 
نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تأکیدی بر رویکرد ساختارگرا و انتقادی

صفحه 341-374

10.22059/jhic.2023.360215.654417

عصمت کاظمی مقدم بیدختی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد