دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-272