دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-139