دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 140-270