دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 1-120 
سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی

صفحه 29-46

10.22059/jhic.2017.241786.653810

قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده؛ ابراهیم علی‌سلیمی