دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 111-225