دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 111-225