کلیدواژه‌ها = صفویه
بازتاب و کاربرد مضامین شعری در منابع تاریخ دوره صفویه

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 81-101

10.22059/jhic.2024.367434.654444

عبدالله متولی؛ زهرا رجبی؛ محمد حسن بیگی


مأموریت پدر ژان تاده در ایران عصر صفوی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 219-237

10.22059/jhic.2020.284937.654028

اعظم فولادی پناه؛ احمدرضا خضری


نقش کردها در نبرد چالدران و پیامدهای آن

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 289-310

10.22059/jhic.2020.288326.654058

بهزاد مفاخری؛ احمد خضری؛ عثمان یوسفی


تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 265-299

10.22059/jhic.2019.261195.653908

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 63-79

10.22059/jhic.2012.55327

سید احمدرضا خضری؛ اعظم فولادی پناه


خوشنویسی درآغاز عصر صفوی: تحولات،کارکردها، حامیان و هنروران

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 33-48

فریبا پات؛ سید احمد‌رضا خضری؛ مهرانگیز مظاهری