دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 131-257