دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-130