دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-130