دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-132