دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 143-283 
مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان

صفحه 219-238

10.22059/jhic.2018.249979.653862

مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ هادی عالم‌زاده