دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 175-320