دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
6. ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری

صفحه 311-340

10.22059/jhic.2019.286425.654039

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ جواد عباسی؛ جواد شجاعی