دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 279-590 
مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی