دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-133 
نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

صفحه 85-106

10.22059/jhic.2012.59128

سیّد جمال موسوی؛ اصغر قائدان؛ قدریه تاج بخش