نویسنده = �������������� ��������
شیوخ نقشبندی و سیاست در دوره تیموری (با تأکید بر عملکرد سیاسی عبیدالله احرار)

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-155

10.22059/jhic.2019.273239.653967

محمد علی کاظم بیکی؛ محسن معصومی؛ علی آرامجو؛ سیزدیکاوا ژیبک ساپاربیکوونا


هندوان و آیین‌های محرم در لکهنو در دوره نُواب اوده

دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 93-110

10.22059/jhic.2018.247343.653849

محسن معصومی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ مریم علی پورجیرنده


مناسباتِ سلاطین دهلی با مشایخ چِشتیه و سهروردیه

دوره 46، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 109-122

10.22059/jhic.2013.62227

محسن معصومی؛ سعید شیرازی


آغاز حرفۀ وراقت در میان مسلمانان

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 123-144

مهدی مجتهدی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ محسن معصومی