دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 291-545