دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 163-317 
نقش سیاست‌های جانشینان ملکشاه در بی‌ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان

صفحه 273-293

10.22059/jhic.2019.270881.653958

حسین مفتخری؛ محمد حسن رازنهان؛ قدیر نجف زاده شوکی؛ هاشم آقاجری