تبیین موقعیت تجاری بغداد در دورۀ اول خلافت عباسی (132-232 ق)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 403-421

10.22059/jhic.2022.336065.654311

ابوالفضل سلمانی گواری؛ ابوذر خسروی


راه‌های آشنایی مسلمانان سده‌های نخست هجری با فرهنگ دینی زردشتی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 455-490

10.22059/jhic.2021.306363.654158

مجتبی زروانی؛ فیروزه صادق زاده دربان


نقد و بررسی رسالۀ در معرفت موسیقی منسوب به دورۀ صفوی: تحلیل تطبیقی در مکاتب علم موسیقی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 525-545

10.22059/jhic.2021.321493.654232

نکیسا هدایت‌زاده؛ اسماعیل بنی‌اردلان؛ هومان اسعدی


آموزش زنان در دوره‌ی صفویه؛ زنان بیوت علمای شیعه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 561-590

10.22059/jhic.2021.306091.654157

سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی