سیر اصلاحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال‌های 1382-1318ق/ 1963-1900م

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-209

10.22059/jhic.2021.322753.654239

مصطفی عاید الغزالی؛ مریم عزیزیان؛ لیلا نجفیان رضوی


کشت چای و مسائل آن در گیلان عهد قاجاری به روایت اسناد

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 193-221

10.22059/jhic.2023.353494.654392

زلیخا غفاری رودسری؛ مهدی عبادی؛ مهدی جمالی فر


انتقال فناوری چاپ حروفی به ایران در اوایل دورۀ قاجار (1233-1261ق)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 195-218

10.22059/jhic.2020.297629.654111

اکبر خوش‌زاد؛ غلامحسین مقدم حیدری


سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات (132-41هـ.ق)

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 211-231

10.22059/jhic.2021.321048.654228

حسین علی بیگی؛ روح الله بهرامی


مأموریت پدر ژان تاده در ایران عصر صفوی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 219-237

10.22059/jhic.2020.284937.654028

اعظم فولادی پناه؛ احمدرضا خضری


تشیع و فِرق آن در الأنساب سمعانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 239-250

10.22059/jhic.2020.289667.654068

سیدکمال کشیک نویس رضوی؛ عباس احمدوند


تبیین رابطه فضاهای بینابین با خوانایی محیط در مساجد جامع دوران سلجوقی به روش نحو فضا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 249-274

10.22059/jhic.2023.353887.654394

فاطمه هدایتی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


کتاب تاریخ عالَم یوحنا بن فِنکی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 251-271

10.22059/jhic.2020.310448.654182

حمید صدقی‌نژاد


مطبوعات و نحوه تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دورۀ مجلس اول(1326-1324ق)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 291-311

10.22059/jhic.2021.327543.654266

فاطمه بلندی؛ حسین محمدی؛ مرتضی تهامی؛ فؤاد پورآرین


کاربرد واژه «هذیان» متناظر با شبکه معنایی خرافات در متون اسلامی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 297-315

10.22059/jhic.2023.354818.654400

کامیار شیراوند؛ نصراله پور محمدی املشی


مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی


نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تأکیدی بر رویکرد ساختارگرا و انتقادی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 341-374

10.22059/jhic.2023.360215.654417

عصمت کاظمی مقدم بیدختی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


زرتشتیان و جنبش های ایرانی در سده‌های نخستین اسلامی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 361-383

10.22059/jhic.2022.330793.654279

سید مصطفی حسینی؛ محسن معصومی


دگردیسی در فضاهای جمعیِ ایران تا انتهای عصر صفوی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 367-398

10.22059/jhic.2021.307406.654165

سمر حقیقی بروجنی؛ ساناز رهروی پوده


خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 385-402

10.22059/jhic.2022.335711.654308

میرهادی حسینی؛ حسین مفتخری؛ ماجد صدقی