مطبوعات و نحوه تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دورۀ مجلس اول(1326-1324ق)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 291-311

10.22059/jhic.2021.327543.654266

فاطمه بلندی؛ حسین محمدی؛ مرتضی تهامی؛ فؤاد پورآرین


مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی


زرتشتیان و جنبش های ایرانی در سده‌های نخستین اسلامی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 361-383

10.22059/jhic.2022.330793.654279

سید مصطفی حسینی؛ محسن معصومی


دگردیسی در فضاهای جمعیِ ایران تا انتهای عصر صفوی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 367-398

10.22059/jhic.2021.307406.654165

سمر حقیقی بروجنی؛ ساناز رهروی پوده


خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 385-402

10.22059/jhic.2022.335711.654308

میرهادی حسینی؛ حسین مفتخری؛ ماجد صدقی


تبیین موقعیت تجاری بغداد در دورۀ اول خلافت عباسی (132-232 ق)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 403-421

10.22059/jhic.2022.336065.654311

ابوالفضل سلمانی گواری؛ ابوذر خسروی


راه‌های آشنایی مسلمانان سده‌های نخست هجری با فرهنگ دینی زردشتی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 455-490

10.22059/jhic.2021.306363.654158

مجتبی زروانی؛ فیروزه صادق زاده دربان


نقد و بررسی رسالۀ در معرفت موسیقی منسوب به دورۀ صفوی: تحلیل تطبیقی در مکاتب علم موسیقی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 525-545

10.22059/jhic.2021.321493.654232

نکیسا هدایت‌زاده؛ اسماعیل بنی‌اردلان؛ هومان اسعدی


آموزش زنان در دوره‌ی صفویه؛ زنان بیوت علمای شیعه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 561-590

10.22059/jhic.2021.306091.654157

سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی