موضوعات = تاریخ تمدن اسلامی
کاربرد واژه «هذیان» متناظر با شبکه معنایی خرافات در متون اسلامی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 297-315

10.22059/jhic.2023.354818.654400

کامیار شیراوند؛ نصراله پور محمدی املشی


نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تأکیدی بر رویکرد ساختارگرا و انتقادی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 341-374

10.22059/jhic.2023.360215.654417

عصمت کاظمی مقدم بیدختی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


کشت چای و مسائل آن در گیلان عهد قاجاری به روایت اسناد

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 193-221

10.22059/jhic.2023.353494.654392

زلیخا غفاری رودسری؛ مهدی عبادی؛ مهدی جمالی فر


تبیین رابطه فضاهای بینابین با خوانایی محیط در مساجد جامع دوران سلجوقی به روش نحو فضا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 249-274

10.22059/jhic.2023.353887.654394

فاطمه هدایتی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سرّاج دمشقی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 51-73

10.22059/jhic.2020.293829.654091

احمد خامه یار؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ سیّد جمال موسوی